Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Składnic Lasów Państwowych ul Koszalińska 3, 78-200 Białogard

Zespół Składnic Lasów Państwowych (dalej: ZSLP) mieści się w budynku biurowo – mieszkalnym, w części biurowej z wejściem usytuowanym od strony ul. Koszalińskiej.

Budynek jest podpiwniczony oraz posiada dwie kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to 07:00 – 15:00.

Pojazdy można parkować są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem – wjazd z ul. Koszalińskiej. Nie ma jednak na nim wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do siedziby znajduje się od strony parkingu. Usytuowane jest 20cm powyżej poziomu terenu. Brak pochylni dla wózków osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach wykonywana jest przez pracowników przywoływanych zainstalowanym dzwonkiem lub poinformowanych telefonicznie o obecności interesanta – 94 311 32 74

Ze względu na konstrukcje architektoniczną budynku poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach po budynku jest niemożliwe. Budynek nie jest wyposażony w platformy oraz  dźwig osobowy.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

 

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W budynku ZSLP nie ma zamontowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

Na stronie internetowej ZSLP nie ma informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania

W celu ułatwienia załatwienia sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt z odpowiednim pracownikiem ZSLP poprzez kontakt telefoniczny na nr +48 94 311 32 71 lub e-mailowo na adres zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl

 

Koordynatora do spraw dostępności

W ZSLP w Białogardzie został wyznaczony koordynator do spraw dostępności, którego zadania określone są w art. 14 ust 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Kontakt telefoniczny z koordynatorem do spraw dostępności telefoniczny:  nr +48 94 311 32 71 lub e-mailowo na adres zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl