Położenie Położenie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych-RODO), ustawą o ochronie danych osobowych obowiązującą o dnia 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie jest Dyrektor Zespołu Składnic Lasów Państwowych z siedzibą w Białogardzie przy ul. Koszalińskiej 3, 78-200 Białogard, tel.: 94 311 32 74, adres e-mail: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator).

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przede wszystkim ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; ogólną podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b) realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności polegających na udzielaniu informacji publicznej; ogólną podstawą prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. e RODO;

c) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy; podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora; ogólną podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w innych celach realizowanych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Odbiorcami danych osobowych, mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, wykonania zadania, umowy oraz przez czas przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa, jak również przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla PGL LP.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Powyższe prawa mogą ulegać ograniczeniu na podstawie przepisów krajowych lub Unii Europejskiej.

Podanie danych osobowych jest:

a) obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi;

b) dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.